Byggeledelse

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører.

Byggeleder er byggherrens representant på bygge-/anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene.

Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

Om ditt prosjekt er lite eller et stort komplisert, så kan vi tilby riktig byggeledelse.

Noen viktige momenter:

  • Planlegge og levere full kontroll på: SHA, KS, Økonomi og fremdrift.
  • Bidra til å definere / klarlegge grensesnitt.
  • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseform som bestemmes.
  • Tilrettelegging for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene i nærområdet.
  • Samordning av aktiviteter og fremdrift mot brukere, herunder bl.a. støyende, støvende og plasskrevende aktiviteter.
  • Deltagelse i opptil flere ulike interessers koordineringsmøter.
  • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter i ulike saker, både skriftlig og muntlig. Det være seg overordnede, kolleger, entreprenører, prosjekterende, premissgivere, brukere eller oppdragsgiver.
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø, og et godt og effektivt prosjektteam.

Idrettshall Hamar Vest